Darbo tarybos aprašas

PATVIRTINTA
VšĮ Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centro direktoriaus
2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-63-(1.4.)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS CENTRO DARBO TARYBOS SKYRIMO IR TVIRTINIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Darbo tarybos skyrimo ir tvirtinimo tvarka reglamentuoja Viešosios įstaigos Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centro pirmosios darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo ir darbo tarybos rinkimų taisykles.

II. DARBO TARYBOS RINKIMŲ KOMISIJA

2. Darbdavys įsakymu patvirtina pirmosios darbo tarybos rinkimų komisijos sudėtį, į kurią įeina ne mažiau negu 3 nariai ir ne daugiau negu 7 nariai.
3. Darbdavio administracijos pareigūnai gali sudaryti ne daugiau kaip trečdalį darbo tarybos rinkimų komisijos narių.
4. Darbo tarybos rinkimų komisija susirenka į pirmąjį posėdį ir pradeda darbo tarybos rinkimų organizavimą ne vėliau kaip per septynias dienas nuo jos sudarymo dienos.
5. Pirmajame posėdyje darbo tarybos rinkimų komisija iš savo narių balsavimu išsirenka pirmininką ir:
5.1. nustato darbo tarybos rinkimų datą. Ji negali būti vėlesnė kaip du mėnesiai nuo rinkimų komisijos sudarymo dienos;
5.2. skelbia kandidatų į darbo tarybos narius registravimą ir nustato datą, iki kurios gali būti keliami kandidatai, registruoja kandidatus ir sudaro galutinį kandidatų sąrašą;
5.3. organizuoja balsavimo biuletenių rengimą ir spausdinimą. Balsavimo biuleteniuose kandidatų į darbo tarybos narius pavardės surašomos abėcėlės tvarka. Balsavimo biuletenyje turi būti nurodytas balsavimo pavyzdys ir renkamos darbo tarybos narių skaičius. Balsavimo biuletenių skaičius turi atitikti darbuotojų, turinčių balso teisę, skaičių. Kiekvienas balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas rinkimų komisijos pirmininko;
5.4. remdamasi iš darbdavio gautais duomenimis, sudaro darbuotojų, turinčių teisę dalyvauti darbo tarybos rinkimuose, sąrašą;
5.5. organizuoja ir vykdo darbo tarybos rinkimus;
5.6. suskaičiuoja rinkimų rezultatus ir paskelbia juos ne vėliau kaip per tris dienas nuo rinkimų dienos;
5.7. atlieka kitas funkcijas, būtinas darbo tarybos rinkimams organizuoti ir vykdyti.
5. Darbo tarybos rinkimų komisijos įgaliojimai pasibaigia darbo tarybai susirinkus į pirmąjį posėdį.

III. DARBO TARYBOS RINKIMŲ ORGANIZAVIMAS

Kandidatai į darbo tarybą

6. Kandidatus į darbo tarybos narius gali siūlyti rinkimų teisę turintys darbuotojai.
7. Teisę pasiūlyti ne mažiau kaip tris rinkimų teisę turinčius darbuotojus kandidatais į darbo tarybos narius, iš kurių išrinktu bus laikomas daugiausia darbuotojų balsų gavęs kandidatas, turi darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos.
8. Kandidatais gali būti tik rinkimų teisę turintys darbuotojai, išskyrus rinkimų komisijos narius.
9. Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą raštu kreipdamasis į rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į darbo tarybą.
10. Kandidatų sąrašas sudaromas ne vėliau kaip keturiolika dienų iki darbo tarybos rinkimų dienos.
11. Jeigu pasiūlytų kandidatų skaičius yra lygus renkamos darbo tarybos narių skaičiui arba mažesnis už šį skaičių, rinkimų komisija nustato papildomą laiką, per kurį galima siūlyti papildomus kandidatus. Šiuo atveju kandidatus pakartotinai gali siūlyti ir tie darbuotojai, kurie jau yra pasiūlę savo kandidatus.
12. Jeigu per papildomą laiką nepasiūloma pakankamai kandidatų į darbo tarybos narius, rinkimų komisija surašo ir viešai paskelbia protokolą, kad darbo tarybos rinkimai laikomi neįvykusiais.

Rinkimų procesas

13. Darbo tarybos rinkimai vyksta darbo metu.
14. Darbo tarybos rinkimų materialinį techninį aprūpinimą suteikia darbdavys.
15. Darbdavys sudaro sąlygas darbuotojams dalyvauti rinkimuose ir už šį laiką jiems yra mokamas jų vidutinis darbo užmokestis.
16. Darbdavys užtikrina tinkamas sąlygas dalyvauti darbo tarybos rinkimuose tiems darbuotojams, kurie dirba ne darbovietėje.
17. Balsavimo biuletenis išduodamas pasirašytinai. Rinkimuose dalyvaujantys darbuotojai turi po tiek balsų, koks yra renkamos darbo tarybos narių skaičius. Už kiekvieną balsavimo biuletenyje nurodytą kandidatą galima atiduoti tik po vieną balsą, pažymint tai balsavimo biuletenyje.
18. Pasibaigus rinkimų komisijos nustatytam rinkimų laikui, rinkimų komisija suskaičiuoja balsus ir surašo darbo tarybos rinkimų protokolą.
19. Darbo tarybos rinkimų protokole privalo būti urodyta:
19.1. darbo tarybos rinkimų vieta ir laikas;
19.2. darbo tarybos rinkimų komisijos sudėtis;
19.3. kandidatų į darbo tarybos narius sąrašas ir renkamos darbo tarybos narių kaičius;
19.4. darbuotojų, turinčių teisę dalyvauti darbo tarybos rinkimuose, skaičius;
19.5. darbo tarybos rinkimuose dalyvavusių darbuotojų skaičius, išduotų ir nepanaudotų balsavimo biuletenių skaičius;
19.6. atskirai galiojančių ir negaliojančių (biuleteniai, kuriuose pažymėta daugiau kandidatų, negu nustatytas renkamos darbo tarybos narių skaičius, arba kuriuose neįmanoma nustatyti rinkėjo valios) balsavimo biuletenių skaičius;
19.7. kiekvieno kandidato surinktų balsų skaičius (pateikiamas visas kandidatų sąrašas, išdėstytas pagal rinkimuose gautą balsų skaičių mažėjančia tvarka);
19.8. kandidatų, išrinktų į darbo tarybą, sąrašas;
19.9. kandidatų, rinkimuose gavusių bent vieną balsą, bet neišrinktų į darbo tarybą, sąrašas (pagal jų surinktų balsų skaičių mažėjančia tvarka), pagal kurį sudaromas atsarginių darbo tarybos narių sąrašas.

IV. RINKIMŲ REZULTATAI

20. Ne vėliau kaip per tris dienas nuo rinkimų rezultatų nustatymo dienos darbo tarybos rinkimų komisija darbo tarybos rinkimų rezultatus paskelbia viešai, o protokolo kopija įteikta darbdaviui.
21. Darbo tarybos rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvavo daugiau kaip pusė rinkimų teisę turinčių darbuotojų.
22. Jeigu dėl nepakankamo darbuotojų dalyvavimo darbo tarybos rinkimuose šie rinkimai paskelbiami neįvykusiais, per artimiausias septynias dienas yra rengiami pakartotiniai rinkimai. Jie laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvavo vienas ketvirtadalis balsavimo teisę turinčių įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojų.
23. Išrinktais darbo tarybos nariais laikomi tie kandidatai, kurie gavo daugumą balsų.
24. Jeigu keli kandidatai gauna vienodą skaičių balsų, išrinktu laikomas tas kandidatas, kurio darbo stažas yra didesnis.
25. Asmenys, esantys atsarginių darbo tarybos narių sąraše, kuris yra sudaromas šios tvarkos 19.9 punkte numatyta tvarka, eilės tvarka gali tapti darbo tarybos nariais tuo atveju, kai atsiranda laisva darbo tarybos nario vieta.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Visi dokumentai, susiję su rinkimų komisijos sudarymu, rinkimų organizavimu ir vykdymu, taip pat balsavimo biuleteniai yra perduodami darbo tarybai pirmajame jos posėdyje. Darbo taryba užtikrina jų saugojimą iki naujos darbo tarybos sudarymo.
27. Nauji darbo tarybos rinkimai rengiami ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo rinkimų komisijos sprendimo darbo tarybos rinkimus laikyti neįvykusiais priėmimo.
28. Darbdavys organizuoja tik pirmuosius darbo tarybos rinkimus, o vėlesnius organizuoja pati darbo taryba