Kokybės politika

Informacija įkelta: 2017 12 29
PATVIRTINTA
Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos 
centro direktoriaus 
2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-67-(1.4.)
 
 
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS CENTRO KOKYBĖS POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Viešosios įstaigos Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centro (toliau – Įstaigos) sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politika ir tikslai (toliau – Kokybės politika ir tikslai) bei įgyvendinimo priemonės (toliau – įgyvendinimo priemonės) įvardina Įstaigos sveikatos priežiūros paslaugų politikos gaires ir priemones – koordinuotus veiksmus, kuriais vadovaujantis nuosekliai įgyvendinama Įstaigos Kokybės politika ir tikslai. 
2. Kokybės politika ir tikslais bei įgyvendinimo priemonėmis siekiama tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V-338 patvirtinto (su vėlesniais pakeitimais) Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo reikalavimus. 
3. Su Įstaigos Kokybės politika ir tikslais bei įgyvendinimo priemonėmis Įstaigos darbuotojai supažindinami pasirašytinai priimant darbuotoją darbui Įstaigoje, skelbiama viešai Įstaigos internetinėje svetainėje ir kt.
4. Kokybės politika ir tikslai bei įgyvendinimo priemonės peržiūrimos pasikeitus teisės aktų reikalavimams, bet ne rečiau kaip kas trejus metus. Už peržiūrą atsakingas Įstaigos vadovas.
 
II. ĮSTAIGOS MISIJA
 
5. Atsižvelgiant į Įstaigos kompetenciją ir galimybes nuolat gerinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, pagrįstų šiuolaikiniu medicinos mokslu bei pažangiausiomis technologijomis, kokybę, teikti saugias, pacientų lūkesčius atitinkančias sveikatos priežiūros paslaugas, būti socialiai atsakinga įstaiga.
 
III. ĮSTAIGOS VIZIJA
 
6. Tapti šiuolaikiniu, Lietuvos ir Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančiu reabilitacijos ir fizinės medicinos centru,  kuris pranašumo siekia per kokybę ir geriausių sąlygų sukūrimą pacientams ir personalui, užtikrinant žmogiškąją pagarbą ir orumą. 
 
IV. KOKYBĖS POLITIKA IR TIKSLAI
 
7. Teikti kokybiškas, saugias, kvalifikuotas, atitinkančias pacientų poreikius ir interesus asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
8. Sąžiningas ir atsakingas pareigų atlikimas bei nuolatinis tobulėjimas profesijos srityje. 
9. Didinti Įstaigos patrauklumą ir teikiamų paslaugų prieinamumą.
10. Nuolat tobulinti asmens sveikatos priežiūros kokybės vadybą, įgyvendinti kokybės politiką ir tikslus, užtikrinti jų tinkamumą ir sklaidą.
11. Siekti pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis bei jų kokybe.
 
V. KOKYBĖS POLITIKOS IR TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS
 
12. Kokybiškų,saugių, kvalifikuotų,atitinkančių pacientų poreikius ir interesus asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo įgyvendinimo priemonės: 
12.1. vykdyti kokybės rodiklių stebėseną; 
12.2. vykdyti nepageidaujamų įvykių ir neatitikčių stebėseną bei eliminuoti neatitiktis;
12.3. naudoti tinkamą ir saugią medicinos įrangą; 
12.4. teikti tik licencijuotas paslaugas; 
12.5. organizuoti pacientų apklausas sveikatos priežiūros klausimais ir analizuoti jų rezultatus;  
13. Sąžiningo ir atsakingo pareigų atlikimo bei nuolatinio tobulėjimo profesijos srityje įgyvendinimo priemonės:
13.1. užtikrinti, kad darbuotojai turėtų reikalingą kompetenciją;
13.2.  nuolat kelti personalo kvalifikaciją ir profesionalumą; 
14. Įstaigos patrauklumo ir teikiamų paslaugų prieinamumo didinimo įgyvendinimo priemonės: 
14.1. gerinti personalo darbo ir pacientų gydymosi aplinką; 
14.2. pagal galimybes nuolat atnaujinti techninę bazę, įsigyjant kokybišką šiuolaikinę medicininę įrangą ir priemones paslaugų teikimui;
14.3. tobulinti įstaigos teikiamų paslaugų spektrą, o tuo pačiu ir teikiamų paslaugų geresnį prieinamumą,
15.  Asmens sveikatos priežiūros kokybės vadybos nuolatinio tobulinimo, įgyvendinimo kokybės politikos ir tikslų, jų tinkamumo ir sklaidos užtikrinimo įgyvendinimo priemonės.
15.1. sistemingai peržiūrėti įstaigos kokybės politiką, kad ji atitiktų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos keliamus reikalavimus.
15.2. Įstaigos sveikatos priežiūros kokybiniai rezultatus vertinti  gydymo tarybos ir stebėtojų tarybos posėdžiuose. 
16. Pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis bei jų kokybe įgyvendinimo priemonės.
16.1.vykdyti pokyčius pagal pacientų pastabas ir paslaugų kokybės vertinimus,
16.2. siekti operatyvaus ir kokybiško paslaugų teikimo.