Ambulatorinės reabilitacijos paslaugų teikimo tvarka

Mūsų centre pagal įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją Nr. 1991 teikiamos ambulatorinės reabilitacijos paslaugos vaikams ir suaugusiesiems pagal šiuos ligų gydymo profilius:
Ambulatorinė reabilitacija I suaugusiesiems – sergantiems judėjimo-atramos aparato, kvėpavimo sistemos, endokrininėmis, virškinimo sistemos, inkstų, psichikos ir elgesio sutrikimų ligomis, paveiktiems jonizuojančios radiacijos.
Ambulatorinė reabilitacija II suaugusiems – sergantiems judėjimo-atramos aparato, nervų sistemos, kvėpavimo sistemos, virškinimo sistemos, endokrininėmis, inkstų, ginekologinėmis, odos ligomis.
Ambulatorinė reabilitacija II vaikams – sergantiems judėjimo-atramos aparato, kvėpavimo sistemos, nervų sistemos, kraujotakos sistemos, endokrininėmis, virškinimo sistemos, psichikos ir elgesio sutrikimų, odos ligomis.
Siuntimo tvarka ir specialieji reikalavimai vaikams nustatyti 2008 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-50 “Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo”, suaugusiųjų medicininės reabilitacijos specialieji reikalavimai ir indikacijos nustatyti 2009 m. gruodžio 3 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-988 redakcija “Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo pakeitimo”.

AMBULATORINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ, KURIŲ IŠLAIDOS APMOKAMOS PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS, BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠAS
(nuo 2022-01-01 d.) 
Eil. Nr.Gydymo paslaugos pavadinimasSuaugusiųjų vieno lovadienio/ ambulatorinio apsilankymo bazinė kainaVaikų vieno lovadienio / ambulatorinio apsilankymo bazinė kaina
1. Ambulatorinė reabilitacija II 29,19 29,76
2. Ambulatorinė reabilitacija I 24,35 -

Kaip pas mus patekti ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms?

 • Apie paciento siuntimo į medicininę reabilitaciją tikslingumą sprendžia jį gydantis gydytojas kartu su fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoju.
 • Gydantysis gydytojas, skirdamas medicininę reabilitaciją ar sanatorinį (antirecidyvinį) gydymą, informuoja pacientą apie atitinkamo profilio medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugas teikiančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas (ASPĮ) ir jų padalinius.
 • Pacientas, gavęs jį gydančio gydytojo patvirtinimą, kad skiriamų reabilitacijos paslaugų išlaidos bus kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis, vyksta į paties pasirinktą reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą ir pateikia joje formą Nr. 027/a, taip pat asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę).
 • Reabilitacijos įstaigą pacientas pasirenka pats savo nuožiūra iš gydytojo pateikto reabilitacijos įstaigų sąrašo; gydančiojo gydytojo nurodyta reabilitacijos įstaiga yra tik rekomendacinio pobūdžio.
 • Pacientas, iš gydytojo sulaukęs patvirtinimo, kad jo reabilitacijos išlaidos bus kompensuojamos, į reabilitacijos įstaigą turi nuvykti per 5 darbo dienas (jei vykstama iš stacionarinės gydymo įstaigos – nuo išrašo iš medicininių dokumentų (forma 027/a) išrašymo dienos).
Į teritorinę ligonių kasą dėl medicininės reabilitacijos gyventojams kreiptis nereikia.
Ambulatorinės reabilitacijos laukimo eilės 
 

PATVIRTINTA

Direktoriaus 2018-10-26 d. įsakymu Nr. V- 37 - (1.4.) „Dėl Viešosios įstaigos Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centro Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos tvirtinimo“
Priedas Nr. 2

 AMBULATORINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

Ambulatorinės reabilitacijos I ir II suaugusiems ir ambulatorinės reabilitacijos II vaikams paslaugos teikiamos pacientams su teritorinių ligonių kasų pažymomis (kelialapiais) nemokamai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ su vėlesniais pakeitimais (Lentelė Nr. 1). Paslaugos vienam ligoniui, nustatytos šiuose reikalavimuose, gali būti didinamos arba mažinamos, atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas, tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje. Pacientui pageidaujant papildomai ar paslaugų nepriklausančių gydymo kursui pagal pažymoje nurodytą ligos kodą, paslaugos yra mokamos, vadovaujantis įstaigoje patvirtintomis paslaugų kainomis. Ambulatorinės reabilitacijos kurso trukmė skaičiuojama lovadieniais.

Lovadienio sąvoka

 • fizinės medicinos ir reabilitacijos specialistų komandos priežiūra kasdien;
 • funkcinės būklės, šalutinių reiškinių įvertinimas pradėjus, eigoje, pabaigoje gydymo kurso;
 • procedūrų atlikimas (papildymas, keitimas);
 • atlikimo kontrolė ir fiksavimas elektroninėje sistemoje.

Ambulatorinės reabilitacijos pacientams užvedama atskira ambulatorinė asmens sveikatos istorija, kurioje įforminamos suteiktos paslaugos (fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo ir kitų specialistų - kineziterapeutų, ergoterapeutų, logoterapeuto, psichologo, socialinio darbuotojo - įrašai ar testai. Pirminės fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos metu įvertinama paciento funkcinė būklė, sudaromas gydymo planas, paskiriamas ir suderinamas procedūrų kompleksas, išrašomas ar pratęsiamas nedarbingumo pažymėjimas. Registratūroje sudaromas ir atspausdinamas reabilitacijos procedūrų grafikas. Pakartotinės fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos dirbantiems pacientams derinamos su nedarbingumo pažymėjimų tęsimu. Reikalui esant, organizuojami įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) posėdžiai. Baigus ambulatorinės reabilitacijos gydymo kursą, užbaigiami kineziterapeutų ir ergoterapeutų testai, įvertinant gydymo rezultatus. Baigiamosios fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos metu išduodamas išrašas šeimos gydytojui, rekomendacijos ortopedinei, kompensacinei technikai.
Ambulatorinės reabilitacijos lovadienio bazinė kaina (balais) patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

Lentelė Nr. 1

AMBULATORINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ MASTAI

 

Procedūros

pavadinimas

Ambulatorinė

reabilitacija I

Ambulatorinė

reabilitacija II

Ambulatorinė

reabilitacija II

suaugusiųjų

vaikų

NERVŲ SISTEMOS LIGOS

kineziterapija

- 14 16

ergoterapija

- 6 7

masažas

- 6 7

fizioterapija

- 14 16

psichologo konsultacija

- 3 3

socialinio darbuotojo konsultacija

- 1 1

logopedo konsultacija*

- 3 7

JUDAMOJO-ATRAMOS APARATO PAŽEIDIMAI

kineziterapija

12 14 16

ergoterapija

5 6 7

masažas

5 6 7

fizioterapija

12 14 16

psichologo konsultacija

2 3 3

socialinio darbuotojo konsultacija

- 1 1

KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS

kineziterapija

10 14 16

masažas

5 7 8

fizioterapija

10 17 19

psichologo konsultacija

2 3 3

socialinis darbuotojas

- 1 1

ENDOKRININĖS LIGOS

kineziterapija

12 14 16

ergoterapija

3 3 -

masažas

6 7 8

fizioterapija

12 14 16

psichologo konsultacija

2 3 3

socialinis darbuotojas

- 1 1

VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS

kineziterapija

10 14 16

masažas

5 7 8

fizioterapija

10 14 19

psichologo konsultacija

2 3 3

socialinis darbuotojas

- 1 1

INKSTŲ SISTEMOS LIGOS

kineziterapija

10 12 16

masažas

7 9 11

fizioterapija

10 12 16

psichologo konsultacija

2 2 3

socialinis darbuotojas

- 1 1

PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI

kineziterapija

12 - 16

ergoterapija

5 - 7

masažas

7 - 8

fizioterapija

7 - 16

psichologo konsultacija

6 - 8

socialinio darbuotojo konsultacija

1 - 1

GINEKOLOGINĖS LIGOS

kineziterapija

- 14 -

masažas

- 10 -

fizioterapija

- 14 -

psichologo konsultacija

- 3 -

socialinis darbuotojas

- 1 -

ODOS LIGOS

kineziterapija

- 14 16

masažas

- 7 8

fizioterapija

- 17 19

psichologo konsultacija

- 3 3

socialinis darbuotojas

- 1 1

KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS

kineziterapija

- - 16

masažas

- - 10

fizioterapija

- - 16

psichologo konsultacija

- - 5

socialinio darbuotojo konsultacija

- - 1

JONIZUOJANČIOS SPINDULIUOTĖS POVEIKIS

kineziterapija

12 - -

masažas

8 - -

fizioterapija

10 - -

psichologo konsultacija

2 - -

*Logopedo konsultacija skiriama, esant kalbos sutrikimui.

Šis sąrašas reiškia, kad Jums bus suteikta ne mažiau paslaugų, negu reglamentuojama šio teisės akto. Jei reikės, mūsų centro FMR gydytojas paskirs papildomų procedūrų, gydymo eigoje Jums skirtas gydymas bus vertinamas reabilitacijos specialistų komandos.

Pacientų kreipimosi į įstaigą tvarka

Atvykusieji pacientai kreipiasi į VšĮ Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centro registratūrą:

 • turėdami šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimus fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijai arba kalbos korekcijos paslaugoms gauti;
 • turėdami Teritorinės ligonių kasos pažymas ambulatorinės reabilitacijos kursui;
 • norintys gauti informaciją, išrašus, išankstinei registracijai;
 • norintys susimokėti už mokamas procedūras ir paslaugas;
 • norintys pateikti skundus, pageidavimus, padėką.

Pacientai, atvykę be siuntimo ir norintys gauti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo gydytojo konsultaciją ir gydomųjų procedūrų, moka už konsultaciją ir paslaugas pagal patvirtintą mokamų paslaugų ir procedūrų kainyną.
Sveikatinimo procedūras galima įsigyti prieš tai apsilankius pas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoją.
Medicininės reabilitacijos procedūras pacientui paskiria tik centro gydytojas, siekdamas maksimalaus efekto ir naudos pacientui.
Registruojantis būtina pateikti:

 • asmens dokumentą;
 • dokumentą, liudijantį asmens draustumą privalomuoju sveikatos draudimu (socialinio draudimo pažymėjimą, pensininko, darbo biržos ir kt.pažymėjimus ar pažymas).
 • gydančio gydytojo išduotą galiojantį siuntimą;
 • Panevėžio ar Šiaulių teritorinių ligonių kasų pažymas dėl ambulatorinės reabilitacijos paslaugų apmokėjimo, išduotas ne anksčiau kaip prieš 5 darbo dienas;
 • Draudimo bendrovės išduotą sveikatos draudimo knygelę, fondo ar darbdavio pažymą ar kitą išduotą dokumentą, liudijantį, kad už pacientui suteiktas paslaugas apmokės šie juridiniai asmenys.

Pirmą kartą lankantis, užvedama paciento ambulatorinė ligos istorija, kuri vėliau bus saugoma registratūroje, ir pacientas nukreipiamas pas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoją.