Pacientų teisės ir pareigos įstaigoje

Pacientų teisės ir pareigos įstaigoje

Paciento teises reglamentuoja Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, Civilinis kodeksas, kiti įstatymai, sveikatos apsaugos ministro įsakymai ir kiti teisės aktai.

Pasirinkęs medicininės reabilitacijos ir sveikatinimo paslaugas mūsų centre, pacientas turi teisę:

 • į pagarbų personalo elgesį ir profesionaliai teikiamas paslaugas;
 • pasirinkti gydytoją, slaugos darbuotoją,sveikatos priežiūros įstaigą;
 • atsisakyti gydymo ir procedūrų;
 • gauti ligos istorijos kopiją teisės aktų nustatyta tvarka;
 • iškilus konfliktinėms situacijoms, kreiptis į VšĮ Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centro vyriausiąjį gydytoją arba slaugos administratorių.
 • gauti būtinąją medicinos pagalbą neperžengiančią įstaigos kompetencijos;


gauti informaciją apie:

 • teikiamas paslaugas;
 • staigos vidaus tvarką;
 • savo sveikatos būklę;
 • paskirtą gydymą;
 • atliktas procedūras bei atlikusių šias procedūras asmenų pavardes;
 • mokamų paslaugų kainas ir mokėjimo tvarką;
 • kitą viešą informaciją apie įstaigos veiklą.


Mes tikimės, kad mūsų pacientas bus:

 • punktualus, blaivus, ramus. Pacientams, apsvaigusiems nuo alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, agresyviai besielgiantiems, procedūros neatliekamos.
 • nedelsdamas praneš personalui apie procedūrų metu atsiradusias komplikacijas arba kontraindikacijas;
 • iš anksto perspės įstaigos personalą, jeigu negalės paskirtu laiku atvykti nurodytoms procedūroms arba priėmimui. Jeigu pacientas negali atvykti į procedūras, jis privalo įspėti apie tai prieš 24 val. žodžiu arba skambindamas į registratūrą tel. 8 (45) 500648, 8 683 04825, 863 05717 ir informuodamas apie savo neatvykimą. Jeigu pacientas be įspėjimo neatvyko į dvi procedūras iš eilės, jis išbraukiamas iš procedūrų sąrašo ir tariasi dėl laiko iš naujo. Pacientui, be pateisinamos priežasties praleidusiam procedūrą, procedūra negrąžinama, taip pat negrąžinami už ją sumokėti pinigai.
 • laikysis įstaigos vidaus tvarkos taisyklių;
 • vykdys pagrįstus personalo nurodymus;
 • laikysis sanitarinių – higieninių reikalavimų;
 • tausos įstaigos patalpas ir inventorių;
 • pats saugos turimus dirbinius iš brangiųjų metalų ir pinigus.
 • geranoriškai vertins personalo pastangas, pagarbiai elgsis su kitais pacientais, kantriai palauks jam skirto laiko prie kabineto durų ar eilutėje prie registratūros.