FMR gydytojo konsultacijų teikimo tvarka

Fizinės medicinos ir reabilitacijos (FMR) gydytojo konsultacija

PATVIRTINTA Direktoriaus 2021-01-29 d. įsakymu Nr. V-6-(1.4.) „Dėl Viešosios įstaigos Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centro Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijų ir pirmojo etapo ambulatorinių medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo tvarkos tvirtinimo“

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
PANEVĖŽIO FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS CENTRO
FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS GYDYTOJO
KONSULTACIJŲ IR PIRMOJO ETAPO AMBULATORINIŲ MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA
Tvarka nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-636 „Dėl siuntimų ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ir brangiesiems tyrimams bei procedūroms atlikti įforminimo, išdavimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 329 „Dėl  bazinių kainų patvirtinimo” su vėlesniais pakeitimais, Lietuvos Respublikos veikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-3032 „Dėl Lietuvos Respublikos veikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo”,Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus  2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-399  “Dėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus  2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81  “Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto klasifikatoriaus patvirtinimo”pakeitimo", Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus  2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-401  “Dėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus  2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81  “Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto klasifikatoriaus patvirtinimo”pakeitimo"  2015 m. sausio 8 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  įsakymu Nr. V-17 „Dėl kalbos korekcijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-83 “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“ pakeitimo” ir sutarties su teritorine ligonių kasa nuostatomis ir sąlygomis, siekiant užtikrinti kokybišką ir savalaikį paslaugų teikimą bei efektyviai panaudoti medicininės reabilitacijos priemonėms skirtas lėšas.
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos ir ambulatorinės medicininės reabilitacijos, t. y. pirmojo reabilitacijos etapo, paslaugos teikiamos, siekiant išvengti komplikacijų, sutrumpinti laikinojo nedarbingumo trukmę bei sumažinti neįgalumą. Pacientams, atvykusiems su šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimu paslaugos teikiamos nemokamai. Šias paslaugas teikia medicininės reabilitacijos komandos nariai: fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, masažuotojas, bendrosios praktikos slaugytojas, logoterapeutas.
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas įvertina paciento biosocialines funkcijas ir pagal poreikį skiria vieną pirmojo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugą (individualią ar grupinę), taip pat nusprendžia, ar tikslingas kitas apsilankymas. Jei liga yra lėtinė ir nepaūmėjusi, suteikus paskirtą paslaugą, apsilankymas pas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoją nėra privalomas. Duomenys apie suteiktą pirmojo etapo ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslaugą (individualią ar grupinę), įvedami į privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą „Sveidra“.
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, įvertinęs paciento biosocialines funkcijas ir pagrindęs medicinos dokumentuose tolesnio gydymo tikslingumą, gali pakartotinai skirti pirmojo etapo ambulatorines medicininės reabilitacijos paslaugas. Jeigu vieno gydymo epizodo metu, kai taikoma ne mažiau kaip 20 individualių medicininės reabilitacijos priemonių ir ne mažiau kaip 5 grupinės medicininės reabilitacijos priemonės, t. y. kai pasinaudojama visomis pirmojo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos teikiamomis galimybėmis, reikiamas reabilitacijos rezultatas nepasiekiamas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas priima sprendimą dėl ambulatorinės medicininės reabilitacijos skyrimo.
Visus savo sprendimus, priimtus dėl pirmojo etapo ambulatorinių medicininės reabilitacijos paslaugų (individualių ar grupinių) teikimo ir ambulatorinės medicininės reabilitacijos skyrimo, gydytojas fiksuoja asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“).
Vaikams, kuriems po pirmojo reabilitacijos etapo nebūtina stacionarinė reabilitacija (antrasis etapas), skiriama ambulatorinė reabilitacija (trečiasis etapas).
Vaikams, kuriems nėra galimybių suteikti pirmojo etapo paslaugas, antrojo ar trečiojo medicininės reabilitacijos etapų paslaugos skiriamos po fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos, kurios metu įvertinami vaiko biosocialinių funkcijų sutrikimai ir rekomenduojama atitinkamo lygio medicininės reabilitacijos paslauga (antrasis ir (ar) trečiasis etapas).
Pasibaigus ūmiam ligos periodui ir įvykdžius pirmojo reabilitacijos etapo programą, paciento biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnį turi įvertinti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Šis reikalavimas nėra privalomas suteikus pirmojo etapo ambulatorines medicininės reabilitacijos paslaugas, kai liga yra lėtinė ir nepaūmėjusi.
Biosocialinių funkcijų sutrikimams neišnykus, pacientui skiriamas antrasis reabilitacijos etapas specializuotame stacionarinės reabilitacijos skyriuje, vadovaujantis specialiaisiais reikalavimais.
Įstaigoje teikiamos kalbos korekcijos paslaugos pacientams, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu su siuntimais, kuriuos išduoda šie gydytojai: fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai, vaikų ligų gydytojai, neurochirurgai, neurologai, otorinolaringologai, vaikų odontologai, ortodonto odontologai, veido ir žandikaulių chirurgai.Vienam pacientui tenkančių kalbos korekcijos paslaugų, už kurias mokama Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bendra teikimo trukmė negali viršyti 20 valandų per metus.
 
AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ,
KURIŲ IŠLAIDOS APMOKAMOS PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS,
BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠAS
nuo 2022-12-01 d.
 

Vadovaujantis 2020 m. gruodžio   28 d. LR SAM ministro įsakymu Nr. V-3032 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo“ ir 2022-12-05 LR SAM ministro įsakymu Nr. V-1810 „Dėl LR sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. V-1010 „Dėl balo  vertės patvirtinimo“ pakeitimo“.

 
Paslaugos kodasASP paslaugos pavadinimas

Konsultacijų bazinė kaina
(kai balo vertė 1,371 euro)

3189

3190

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacija

23,02

(nuo 2022-12-15)

Paslaugos kodas Pirmojo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos

Paslaugų bazinė kaina (kai balo vertė 1,325 euro)

3855

3856

Pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 5 individualios priemonės, nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos) 34,15

3857

3858

Pirmojo etapo vidutinės apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 10 individualių priemonių, nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos) 68,30

3859

3860

Pirmojo etapo didelės apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 15 individualių priemonių, nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos) 102,45

3861

3862

Pirmojo etapo didžiausios apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 20 individualių priemonių, nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos). 136,59

3863

3864

Pirmojo etapo ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga, teikiama grupei žmonių (ne mažiau kaip 5 grupinio užsiėmimo priemonės, nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies) 62,20